Konkurs na najlepsze prace oryginalne

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc ogłasza konkurs dla autorów najlepszych oryginalnych doniesień zjazdowych zgłoszonych na XXXV Zjazd PTChP w Jachrance 12-15 maja 2018 roku.

  1. Do udziału w konkursie kwalifikują się pierwsi autorzy streszczeń zjazdowych [dalej: streszczeń] przyjętych do prezentacji podczas XXXV Zjazdu PTChP. 

  2. ZG PTChP przyzna  nagrody i wyróżnienia za najlepsze streszczenia zjazdowe przeznaczone dla członków PTChP
  3. Nagrody obejmują koszty opłaty wpisowej oraz zakwaterowania w hotelu wskazanym przez Organizatora Zjazdu związanych jednocześnie z osobistym udziałem w XXXV Zjeździe PTChP w Jachrance, 12-15 maja 2018 r.
  4. Wyróżnienia obejmują jedynie koszty opłaty wpisowej.
  5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie udziału w konkursie podczas  elektronicznej rejestracji  streszczenia pracy (z podaniem nr PESEL).
  6. Laureatów wyłania ZG PTChP. Nagrody przyznane  będą autorom prac, którzy uzyskają najwyższą średnią liczbę punktów.
  7. Lista laureatów zostanie ogłoszona jednocześnie z informacją  o przyjęciu pracy do prezentacji podczas Zjazdu. Warunkiem przekazania nagród laureatom jest ich czynne uczestnictwo w  Zjeździe PTCHP w dniach 12-15 maja 2018 w Jachrance. Odbiór nagród nastąpi  podczas XXXV Zjazdu PTChP.
  8. Nagrody przyznawane będą przy zastosowaniu art.30 ust 1 pkt 2 PDOF oraz art. 21 ust.1 pkt 68.

 

Szczegóły dostępne na stronie www.zjazdptchp.pl/art/zglaszanie_prac_oryginalnych